Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Πρακτική άσκηση φοιτητών σε ιδιωτικά οδοντιατρεία

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η πρόταση της Οδοντιατρικής «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία» (ΠΠΑ) με προϋπολογισμό 73.022,37 € και χρονική διάρκεια 1.9.2010 έως 30.8.2012.


Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την εξάσκηση επί τρίμηνο συνολικά 90 τεταρτοετών και πεμπτοετών φοιτητών σε ιδιωτικά οδοντιατρεία, τα οποία ανήκουν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής.
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Συνεργαζόμενος Φορέας ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής
Αναλυτικά, η εγκεκριμένη πρόταση


ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΣΑ
Θέμα: Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Ιδιωτικά Οδοντιατρεία
Φορέας υλοποίησης: Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργαζόμενος Φορέας: Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος που θα αποκομίσει ο προπτυχιακός φοιτητής από την πρακτική άσκησή του σε οδοντιατρείο, καθώς και τη βοήθεια που θα προσφέρει ο ίδιος στο ιατρείο που θα πραγματοποιήσει την άσκησή του, αποφάσισε να συμμετάσχει ως Συνεργαζόμενος Φορέας, στην προώθηση και υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Αφροδίτη Κακάμπουρα και συντονίστρια η Λέκτορας Βασιλική Ρούσσου.
Στόχος του Προγράμματος. Η απόκτηση πρώτης εμπειρίας σχετικής με το οδοντιατρικό επάγγελμα. Με την πρακτική άσκηση μέσα στο οδοντιατρείο επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον και με τις απαιτήσεις του σύγχρονου οδοντιατρείου.
Αριθμός Φοιτητών – Απασχόληση. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την εξάσκηση 90 τεταρτοετών και πεμπτοετών φοιτητών σε ιδιωτικά οδοντιατρεία. Οι φοιτητές θα χωριστούν σε τρεις ομάδες των 30 ατόμων, με τρίμηνη απασχόληση η κάθε μία. Αναλυτικότερα, ο κάθε φοιτητής θα απασχολείται 4 ώρες (απόγευμα), 3 φορές την εβδομάδα. Οι φοιτητές του παρόντος ακαδημαϊκού έτους θα κληθούν να δηλώσουν προαιρετική συμμετοχή στο πρόγραμμα και θα ακολουθήσει κλήρωση για την επιλογή των 90 φοιτητών. Η ευθύνη αυτής της διαδικασίας θα ανήκει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, στο Συντονιστή του προγράμματος και στους Επόπτες Καθηγητές, που θα ορίσει η Οδοντιατρική Σχολή.
Χρονικά διαστήματα απασχόλησης: Μάρτιος-Μάιος 2011, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2011, Φεβρουάριος-Απρίλιος 2012.
Επιλογή Οδοντιατρείων. Τα οδοντιατρεία που θα επιλεγούν για την άσκηση των φοιτητών θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
  1. Οι οδοντίατροι να είναι μέλη του Ο.Σ.Α.
  2. Οι οδοντίατροι να έχουν τουλάχιστον πενταετή άσκηση του επαγγέλματος.
  3. Το οδοντιατρείο να έχει άδεια πενταετούς λειτουργίας.
  4. Οι οδοντίατροι δεν θα πρέπει να έχουν παραβεί κανόνες δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματός τους ή να εκκρεμεί υπόθεσή τους στην επιτροπή δεοντολογίας του Ο.Σ.Α.
  5. Στο οδοντιατρείο να ασκείται Γενική Οδοντιατρική.
  6. Να ακολουθούνται οι σύγχρονες μέθοδοι αποστείρωσης/απολύμανσης.
Η επιλογή των οδοντιατρείων, στην περίπτωση που οι αιτήσεις ενδιαφέροντος υπερβαίνουν τον απαιτούμενο αριθμό, θα γίνει με κλήρωση, υπό την ευθύνη του Ο.Σ.Α. και των υπευθύνων του προγράμματος από την Οδοντιατρική Σχολή.
Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν θα έχουν ουδεμία οικονομική υποχρέωση έναντι των ασκουμένων φοιτητών.
Πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι οδοντίατροι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και τελικώς θα επιλεγούν, θα ωφεληθούν άμεσα από την παρουσία του φοιτητή στο χώρο εργασίας τους. Επιπλέον, οι ίδιοι θα έχουν την ευκαιρία και την ικανοποίηση να προσφέρουν μέσα από την εμπειρία τους στην προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών, μέρος της οποίας αποτελεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Ιδιωτικά Οδοντιατρεία».
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα ορίζεται η 20.12.2010.
Συνημμένα σας αποστέλουμε:
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πίσω σελίδα), η οποία αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία του Ο.Σ.Α. μέσω fax στον αριθμό 210 38 33 788 ή μέσω e-mail στο osa@osanet.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Συλλόγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 210 3821 109, 210 3806 668 και 210 3302 679.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
-Πηγή: dentnews.net