Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ


Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011, οι αποφάσεις που λήφθηκαν για το ΠΠΣ με βάση τις προτάσεις των μελών της Επιτροπής, των μελών ΔΕΠ αλλά και των φοιτητών αφορούν στα ακόλουθα:

1. Συνένωση των μαθημάτων Φαρμακολογία Ι και Φαρμακολογία ΙΙ, τα οποία διδάσκονταν στο 5ο και 6ο εξάμηνο αντίστοιχα, σε ένα ενιαίο μάθημα με γενικό τίτλο «Φαρμακολογία» το οποίο θα διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο σπουδών. Το μάθημα της Φαρμακολογίας ανατίθεται στον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής Ε.Κ.Π.Α. κ. Νικόλαο Δρακούλη και θα διδάσκεται μόνο σε φοιτητές της Οδοντιατρικής με αναμορφωμένο περιεχόμενο και τρόπο εκπαίδευσης με σεμιναριακή διδασκαλία 3 ωρών εβδομαδιαίως. Το μάθημα θα εξετάζεται γραπτά στο 5ο εξάμηνο σπουδών. Όσον αναφορά στους φοιτητές μεταγενεστέρων εξαμήνων, οι οποίοι δεν θα έχουν περατώσει επιτυχώς τα δύο μαθήματα που καταργούνται (Φαρμακολογία Ι και Φαρμακολογία ΙΙ), θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν στο αναμορφωμένο μάθημα με τίτλο «Φαρμακολογία».

2. Μεταφορά των παρακάτω εξαμηνιαίων μαθημάτων από το 10ο στο 9ο εξάμηνο σπουδών, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου για τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου.

I. Εισαγωγή στην Εμφυτευματολογία [51220],

II. Κλινική Εφαρμογή Οδοντιατρικών Βιοϋλικών [51221],

III. Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου [51304],

IV. Ακτίνες Laser στην Οδοντιατρική (Μάθημα Επιλογής) [51302],

V. Νοσοκομειακή Οδοντιατρική (Μάθημα Επιλογής) [51303].

3. Δημιουργία νέου μαθήματος με τίτλο «Γηροδοντιατρική» και κωδικό 51223, στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Το μάθημα θα περιλαμβάνει σεμιναριακή διδασκαλία μία (1) ώρα εβδομαδιαίως, η οποία θα γίνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών, ενώ η κλινική άσκηση θα εντάσσεται στα πλαίσια της κλινικής άσκησης στην Κινητή Προσθετική στη ΚΣΑΑ στο 8ο εξάμηνο. Το μάθημα θα εξετάζεται γραπτά στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Όσον αναφορά στους φοιτητές των μεταγενέστερων εξαμήνων θα ακολουθήσουν τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διαδικασίες (δηλ. την εξεταστέα ύλη και εξετάσεις της Κινητής Προσθετικής).

4. Αλλαγή του τίτλου του μαθήματος επιλογής «Γηροδοντιατρική-Νοσοκομειακή Οδοντιατρική » σε «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική» με κωδικό 51303.

5. Δημιουργία νέου μαθήματος επιλογής με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες» και κωδικό 51308 στο 9ο εξάμηνο σπουδών. Το μάθημα θα περιλαμβάνει διαδραστικά σεμινάρια δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως. Για την επιτυχή περάτωση του μαθήματος απαιτείται παρακολούθηση των σεμιναρίων (δικαιολογείται μόνο μία απουσία) και επιτυχής εξέταση στις διαδραστικές δοκιμασίες σε κάθε σεμινάριο.

6. Αναμόρφωση τους μαθήματος «Βιολογία- Γενετική», που συμπεριλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα Βιολογία και Γενετική και διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως στο χειμερινό εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών, με συνολικά 52 ώρες διδασκαλίας. Προτείνεται η διδασκαλία της Βιολογίας να γίνεται τρεις (3) ώρες και της Γενετικής μια (1) ώρα εβδομαδιαίως, καθ’ όλη τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου. Ακόμα, για να αποφεύγεται η επιτυχής περάτωση του μαθήματος με μονομερή μελέτη του ενός από τα δύο αντικείμενα, προτείνεται ο τελικός βαθμός της γραπτής εξέτασης να προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας στα δύο επιμέρους αντικείμενα (Βιολογία και Γενετική), με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό (≥ 5) σε καθένα από αυτά.

7. Θέσπιση κριτηρίων επιτυχούς περάτωσης του μαθήματος «Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου». Σύμφωνα με την επισήμανση του συντονιστή τους μαθήματος Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Τζούτζα, τα κριτήρια επιτυχούς περάτωσης αφορούν στην παρακολούθηση του 92% των σεμιναριακών παραδόσεων και στην επιτυχή τελική εξέταση, η οποία είναι τύπου pass/fail και δεν επηρεάζει την τελική πτυχιακή βαθμολογία των φοιτητών.

8. Αναδιάρθρωση του Ωρολογίου Προγράμματος ώστε να καταστεί δυνατή η σχεδόν σε καθημερινή βάση εξοικονόμηση ωριαίου μεσημεριανού διαλείμματος.