Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Κεφαλομετρική Ακτινογραφία - Κλάδος κάτω γνάθου

Η περιοχή του κλάδου της κάτω γνάθου παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον κλάδο αλλά και για τα μαλακά μόρια που βρίσκονται μεταξύ των δύο κλάδων της γνάθου.

Παρόλο που σ' αυτά δεν σημειώνουμε συνήθως κεφαλομετρικά σημεία, τα αξιολογούμε προσεκτικά, καθόσον δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία, και κατ' επέκταση, την αύξηση του στοματογναθικού συστήματος.

Στην περιοχή αυτή διακρίνουμε:
 • Τον κλάδο της γνάθου. Συνήθως εμφανίζεται διπλό περίγραμμα του κλάδου, λόγω διαφορετικής μεγέθυνσης ή ασυμμετρίας, οπότε ιχνογραφούμε και την ενδιάμεση γραμμή.
 • Τον γναθιαίο πόρο , για τον τρίτο κλάδο του τριδύμου. Το γναθιαίο τρήμα βρίσκεται περίπου στο κέντρο του κλάδου.
 • Τη μαλθακή υπερώα .
 • Τη διαύγαση της αεροφόρου οδού. Είναι σημαντικό να αξιολογούμε τυχόν στενώσεις στην οδό αυτή, ιδιαίτερα στην περιοχή των αδενοειδών εκβλαστήσεων και της γλωσσικής αμυγδαλής , έχοντας, όμως υπόψη μας ότι η εικόνα είναι δύο διαστάσεων και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε το εύρος κατά το μετωπιαίο επίπεδο. Στην εικόνα δεξιά δεν υπάρχουν ανεπτυγμένες αδενοειδείς εκβλαστήσεις, αλλά σημειώνεται η περιοχή που αξιολογείται.
 • Τη γλώσσα .

   Παραδείγματα της περιοχής του κλάδου.
    
  Λεπτή μαλθακή υπερώα και ανεπτυγμένες αδενοειδείς εκβλαστήσεις αλλά επαρκές εύρος αεροφόρου οδού. Ασθενείς ηλικίας περίπου 12 ετών (όπως συμπεραίνουμε από το στάδιο ανατολής του δεύτερου γομφίου).

 Ασθενής λίγο μεγαλύτερος από τον προηγούμενο, χωρίς εμφανείς αδενοειδείς εκβλαστήσεις.
Παρατηρήστε την αυξημένη γωνία μεταξύ κλάδου και σώματος της γνάθου που συχνά συνυπάρχει με κατακόρυφη αυξητική τάση και αυξημένο πρόσθιο ύψος προσώπου.


 Διπλό περίγραμμα της κάτω γνάθου, που δεν χιάζεται όμως στην περιοχή της γωνίας, όπως αναμένεται λόγω διαφορικής μεγέθυνσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις υποπτευόμαστε πραγματική ασυμμετρία, ή, όπως συμβαίνει εδώ, εσφαλμένη ευθυγράμμιση του μηχανήματος, πράγμα που αποδεικνύεται από τη μη σύμπτωση των βυσμάτων του κεφαλοστάτη.
Έντονες αδενοειδείς εκβλαστήσεις που έχουν σχεδόν πλήρως αποφράξει τη ρινική αναπνευστική οδό.


                                                             Κεφαλομετρικά σημεία

Go (Gonion): Το πιο κάτω και πίσω σημείο στη γωνία της κάτω γνάθου. Το σημείο αυτό εντοπίζεται με παρόμοιο τρόπο με το Gnathion: φέρουμε την εφαπτομένη στη βάση της κάτω γνάθου και την εφαπτομένη στον κλάδο. Οι δύο αυτές ευθείες σχηματίζουν γωνία, η διχοτόμος της οποίας τέμνει το περίγραμμα της γνάθου στο σημείο Gonion.

Ar (Articulare): Το σημείο όπου η σκίαση του κλάδου τέμνει τη σκίαση του ινιακού οστού. Προσέξτε ότι στην πραγματικότητα, τα δύο αυτά οστά δεν τέμνονται, ούτε εφάπτονται, ούτε ενώνονται με ραφή. Το Articulare είναι καθαρά κεφαλομετρικό σημείο τομής δύο σκιών. Χρησιμοποιείται συχνά ως αντιπροσωπευτικό του κονδύλου, επειδή είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμο από άλλα σημεία στον κόνδυλο της γνάθου.

Κεφαλομετρικά επίπεδα
Επίπεδο Go-Gn: Ένα από τα διάφορα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κλίσης της βάσης της κάτω γνάθου. Βλ. και Σύμφυση .


Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Πηγή: panacea.med.uoa.gr