Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

1) Λήψη αρχικού αποτυπώματος (Κλινικό Στάδιο)
2) Κατασκευή αρχικών εκμαγείων και ατομικού δισκαρίου (Εργαστηριακό Στάδιο)

3) Λήψη τελικού αποτυπώματος (Κλινικό Στάδιο)
4) Κατασκευή οριστικών εκμαγείων, βασικών πλακών και κέρινων υψών
(Εργαστηριακό Στάδιο)

Τα επόμενα στάδια απαιτούν την χρήση ημιπροσαρμοζόμενου αρθρωτήρα ( H anau ).

Η ρύθμισή του αρθρωτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί ως
εξής:
α) με τη χρήση π ροσωπικού τόξου , ή
β) με τη χρήση σταθερών αποκλίσεων (ως αρθρωτήρα σταθερών αποκλίσεων)

Α. ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

1) Καταγραφές (Κλινικό Στάδιο)
α) Απόδοση αισθητικής
β) Προσδιορισμός μασητικού επιπέδου
γ) Απόδοση κάθετης διάστασης σύγκλεισης
δ) Έλεγχος σωστής θέσης μασητικού επιπέδου
ε) Ισοκατανομή πιέσεων
στ) Καταγραφή μέσης γραμμής, γραμμής γέλωτος και γραμμής κυνοδόντων
ζ) Καταγραφή με προσωπικό τόξο της τοπογραφικής θέσης της άνω γνάθου
( μασητικού επιπέδου) ως προς τους κονδύλους .

2) Α ρχική ρύθμιση αρθρωτήρα (Εργαστηριακό Στάδιο)
α) Κονδυλική κλίση: 0 μοίρες
β) Γωνία Bennett: 0 μοίρες
γ) Τομική τράπεζα: 0 μοίρες
δ) Τομική βελόνα: Έλεγχος ορθής τοποθέτησης

3) Μ εταφορά με το προσωπικό τόξο του άνω κέρινου ύψους στον αρθρωτήρα
( Εργ α στηριακό Στάδιο)

4) Λήψη κεντρικής σχέσης. Εκλογή τεχνητών δοντιών (χρώμα, σχήμα). (Κλινικό
Στάδιο)

5) Μεταφορά κάτω εκμαγείου στον αρθρωτήρα. Σύνταξη προσθίων δοντιών
(Εργαστηριακό Στάδιο)

6) Δοκιμή προσθιών δοντιών: Έλεγχος φωνητικής και αισθητικής απόδοσης. (Κλινικό
Στάδιο)

7) Αρχική σύνταξη οπισθίων δοντιών: Όλα τα φύματα εφάπτονται στο μασητικό
επίπεδο (Εργαστηριακό Στάδιο)

8) Ενδοστοματικές καταγραφές (Κλινικό Στάδιο):
α) Έλεγχος σύμπτωσης κεντρικής σχέσης- κεντρικής σύγκλεισης.
β) Καταγραφή της θέσης προολίσθησης της κάτω γνάθου.

9) Τελική ρύθμιση αρθρωτήρα (Εργαστηριακό Στάδιο)
α) Κονδυλική κλίση (H): με βάση την καταγραφή της θέσης προολίσθησης της κάτω
γνάθου.
β) Γωνία Bennett (L): με βάση τον τύπο L= H/8 +12
γ) Τομική τράπεζα: εκτελώντας έκκεντρες κινήσεις

10) Τελική σύνταξη δοντιών: Ισόρροπη σύγκλειση (Εργαστηριακό Στάδιο)
α) Δ ημιουργία καμπύλης αντιστάθμισης (καμπύλη του S pee στους ενόδοντες)

β) Δ ημιουργία καμπύλης Monson

11) Διαμόρφωση λείων επιφανειών (Εργαστηριακό Στάδιο)

Β. ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΑΡΘΡΩΤΗΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

1) Καταγραφές (Κλινικό Στάδιο)
α) Απόδοση αισθητικής
β) Προσδιορισμός μασητικού επιπέδου
γ) Απόδοση κάθετης διάστασης σύγκλεισης
δ) Έλεγχος σωστής θέσης μασητικού επιπέδου
ε) Ισοκατανομή πιέσεων
στ) Καταγραφή μέσης γραμμής, γραμμής γέλωτος και γραμμής κυνοδόντων
ζ) Λήψη κεντρικής σχέσης
η) Εκλογή τεχνητών δοντιών (χρώμα, σχήμα)

2) Ρύθμιση αρθρωτήρα (Εργαστηριακό Στάδιο)
α) Κονδυλική κλίση: 30 μοίρες
β) Γωνία Bennett: 15 μοίρες
γ) Τομική τράπεζα: 10 μοίρες
δ) Τομική βελόνα: Έλεγχος ορθής τοποθέτησης

3) Ανάρτηση των εκμαγείων στον αρθρωτήρα (Εργαστηριακό Στάδιο)

4) Σύνταξη προσθίων δοντιών (Εργαστηριακό Στάδιο)

5) Δοκιμή προσθιών δοντιών: Έλεγχος φωνητικής και αισθητικής απόδοσης.
(Κλινικό Στάδιο)

6) Σύνταξη οπισθίων δοντιών: Ισόρροπη σύγκλειση. Διαμόρφωση λείων
επιφανειών. (Εργαστηριακό Στάδιο)

Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των λείων επιφανειών ακολουθούν τα
παρακάτω στάδια:
1) Έλεγχος οδοντοστοιχιών πριν την όπτηση (Κλινικό Στάδιο)
α) Έλεγχος στον αρθρωτήρα
β) Έλεγχος στο στόμα
2) Διατήρηση θέσης μασητικού επιπέδου (Εργαστηριακό Στάδιο)
3) Όπτηση (Εργαστηριακό Στάδιο)
4) Λήψη κεντρικής σχέσης (Κλινικό Στάδιο)
5) Επανάρτηση. Εκλεκτικός τροχισμός (Εργαστηριακό Στάδιο)
6) Παράδοση οδοντοστοιχίας (Κλινικό Στάδιο)