Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιατρείου ή Οδοντιατρείου

1. Αίτηση
2. Άδεια άσκησης του Ιατρικού ή Οδοντιατρικού επαγγέλματος
3. Τίτλος Ειδικότητας εφόσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.
4. Βεβαίωση εγγραφής από τον οικείο Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο.

5. Στις περιπτώσεις του κοινού Ιατρείου ή Οδοντιατρείου ή της Ιατρικής ή Οδοντιατρικής Εταιρείας, το θεωρημένο από τα μητρώα του Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, αντίστοιχα, καταστατικό για τον έλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της Ιατρικής δεοντολογίας.
6. Παλιά άδεια λειτουργίας (αν υπάρχει).
7. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα ακινήτου, όπου θα συστεγάζεται το εν λόγω Ιατρείο ή Οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση Ιατρείου ή Οδοντιατρείου.
8. Διάγραμμα κάτοψης του χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από τα παραρτήματα Α και Β.
9. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή της αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
10. Πιστοποιητικό σήμανσης C.E. για τον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό εξοπλισμό.
11. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί είσπραξης παραβόλου 200 €, υπέρ του Δημοσίου.
12. Φωτοτυπία ταυτότητας.
13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι δεν διορίστηκα ως ιατρός μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης ή σε προσωποπαγή θέση σε νοσηλευτικό ίδρυμα και δεν εμπίπτω στις απαγορεύσεις του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ.». Δεν έχω άδεια σε άλλη Νομαρχία.
14. Ελλείψει κανονισμού υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία και βάσει των συνεπειών του με αριθμ. 3.ν.3741/1929 δεν θα διαταράσσω την μεσημβρινή ή νυκτερινή ανάπαυση των ενοίκων και δεν θα συσσωρεύονταν ασθενείς στους διαδρόμους και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής.
15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
       α) «δεν έχω καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση επαγγελματικής μου ιδιότητας»
       β) σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις».<>
16. Ανταποδοτικό τέλος 88 €, από την Α.Τ.Ε. στον Αριθ. Λογ. 215-03-002467-31
17. Οι υπηρετούντες στο Δημόσιο, στρατό & σώματα ασφαλείας πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους ότι τους επιτρέπεται η άσκηση ιδιωτικού έργου. Οι πανεπιστημιακοί ιατροί μέλη ΔΕΠ πλήρους ή μερικής απασχόλησης δεν είναι δυνατό να έχουν ιατρείο.