Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο


Είναι γνωστό ότι η ακτινολογική, με πανοραμική ακτινογραφία, προεγχειρητική διερεύνηση της σχέσης των κάτω τρίτων γομφίων με το γναθιαίο πόρο, γίνεται με την αξιολόγηση ακτινολογικών σημείων που αφορούν τις ρίζες του σωφρονιστήρα και το γναθιαίο πόρο. Τέτοια σημεία, ενδεικτικά για τη στενή εγγύτητα ή την εμπλοκή του σωφρονιστήρα με το αγγειονευρώδες δεμάτιο του γναθιαίου πόρου είναι:

- Ακτινοδιαπερατές περιοχές ελαττωμένης πυκνότητας κατά μήκος και πέριξ των ριζών.
- Ρίζες με Απόκλιση, Στένωση ή Δισχιδές άκρο.
- Διακοπή της λευκής γραμμής του γναθιαίου πόρου.
Απόκλιση ή Γωνίωση ή Στένωση του γναθιαίου πόρου.
- Υπερεπίθεση των ριζών με το γναθιαίο πόρο.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, από αυτά τα σημεία τα πιο σημαντικά, από προγνωστική άποψη για τυχόν μετεγχειρητικές ανεπιθύμητες αισθητηριακές επιπλοκές, είναι η ακτινοδιαπερατότητα των ριζών, η απόκλιση του γναθιαίου πόρου και η διακοπή της συνέχειας του γναθιαίου πόρου. Ο κλινικός μπορεί να ζητήσει σε αυτές τις περιπτώσεις περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο με υπολογιστική τομογραφία. Ωστόσο δεν έχει τεκμηριωθεί αν, σε τέτοιες περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου, η επακριβής γνώση των τοπογραφικών σχέσεων στην περιοχή της εξαγωγής, μειώνει σημαντικά την πιθανότητα των επιπλοκών.

Στις εικόνες που ακολουθούν υπενθυμίζονται κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προεγχειρητική και χειρουργική προσοχή:

Εικόνα 1. Απόκλιση των ριζών [Σχέδιο (1) και Ακτινογραφίες (α) και (β)], Στένωση του Πόρου [Σχέδιο (2) και Ακτινογραφίες (β) και (γ)]Εικόνα 3. Ακτινοδιαπερατές περιοχές ελαττωμένης πυκνότητας των ριζών [Σχέδιο και Ακτινογραφίες (α-ζ)]

Εικόνα 4. Απόκλιση του γναθιαίου πόρου [Σχέδιο και Ακτινογραφίες (α,β)]

ΒιβλιογραφίαSzalma J, Lempel E, Jeges S, Olasz L. Darkening of Third Molar Roots: Panoramic Radiographic Associations With Inferior Alveolar Nerve Exposure. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Feb 1. [Epub ahead of print]

Ruga E, Gallesio C, Boffano P. Mandibular alveolar neurovascular bundle injury associated with impacted third molar surgery. J Craniofac Surg. 2010 Jul;21(4):1175-7.

Palma-Carrió C, García-Mira B, Larrazabal-Morón C, Peñarrocha-Diago M. Radiographic signs associated with inferior alveolar nerve damage following lower third molar extraction. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010 Nov 1;15(6):e886-90.Review.

Pippi R. A case of inferior alveolar nerve entrapment in the roots of a partially erupted mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg. 2010 May;68(5):1170-3. Epub 2010 Feb 24.

Suomalainen A, Ventä I, Mattila M, Turtola L, Vehmas T, Peltola JS. Reliability of CBCT and other radiographic methods in preoperative evaluation of lower third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 Feb;109(2):276-84.

Atieh MA. Diagnostic accuracy of panoramic radiography in determining relationship between inferior alveolar nerve and mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg. 2010Jan;68(1):74-82. Review.

Λαυρεντιάδης Γ.Ι. Η χρήση της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας στον προεγχειρητικό έλεγχο για την εξαγωγή εγκλείστων και ημιεγεκλείστων σωφρονιστήρων της κάτω γνάθου. ΣΤΟΜΑ 2008; 36: 37-45

Jerjes W, El-Maaytah M, Swinson B, Upile T, Thompson G, Gittelmon S, Baldwin D, Hadi H, Vourvachis M, Abizadeh N, Al Khawalde M, Hopper C. Inferior alveolar nerve injury and surgical difficulty prediction in third molar surgery: the role of dental panoramic tomography. J Clin Dent. 2006;17(5):122-30

de Melo Albert DG, Gomes AC, do Egito Vasconcelos BC, de Oliveira e Silva ED, Holanda GZ.Comparison of orthopantomographs and conventional tomography images for assessing the relationship between impacted lower third molars and the mandibular canal. J Oral Maxillofac Surg. 2006 Jul;64(7):1030-7.

Hazza'a AM, Albashaireh ZS, Bataineh A. The relationship of the inferior dental canal to the roots of impacted mandibular third molars in a Jordanian population. J Contemp Dent Pract. 2006 May 1;7(2):71-8.

Ohman A, Kivijärvi K, Blombäck U, Flygare L. Pre-operative radiographic evaluation of lower third molars with computed tomography. Dentomaxillofac Radiol. 2006 Jan;35(1):30-5.

Mahasantipiya PM, Savage NW, Monsour PA, Wilson RJ. Narrowing of the inferior dental canal in relation to the lower third molars. Dentomaxillofac Radiol. 2005; 34:154-63.

Monaco G, Montevecchi M, Bonetti GA, Gatto MR, Checchi L. Reliability of panoramic radiography in evaluating the topographic relationship between the mandibular canal and impacted third molars. J Am Dent Assoc. 2004 Mar;135(3):312-8.

Bell GW. Use of dental panoramic tomographs to predict the relation between mandibular third molar teeth and the inferior alveolar nerve. Radiological and surgical findings, and clinical outcome. Br J Oral Maxillofac Surg. 2004 Feb;42(1):21-7.

Owotade FJ, Fatusi OA, Ibitoye B, Otuyemi OD. Dental radiographic features of impacted third molars and some management implications. Odontostomatol Trop. 2003 Sep;26(103):9-14.

Drage NA, Renton T. Inferior alveolar nerve injury related to mandibular third molar surgery: an unusual case presentation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 Mar;93(3):358-61.

Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Inferior alveolar nerve damage after lower third molar surgical extraction: a prospective study of 1117 surgical extractions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001 Oct;92(4):377-83.

Gülicher D, Gerlach KL. Sensory impairment of the lingual and inferior alveolar nerves following removal of impacted mandibular third molars. Int J Oral Maxillofac Surg. 2001 Aug;30(4):306-12.

Andreasen JO, Petersen JK, Laskin DM. Textbook and color atlas of tooth impactions. Copenhagen: Munksgaard,1997; 10:250.

Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg. 1990 Feb;28(1):20-5.Πηγή: gnathion.blogspot.com